Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mir Mare Vitaliteitscoaching

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mir Mare Vitaliteitscoach Miram Hol-Jansen: hieronder valt begeleiding/coaching op het gebied van voeding beweging en mental coaching doormiddel van coachings gesprekken en personal training tevens buitentraining in groepsverband. In het bezit van de Nederlands HBO diploma’s Gewichtsconsulent, Mental en Beweeg coach gevolgd bij Sonnevelt opleidingen. Gevestigd aan de Grote Molenstraat 35 te Elst als zelfstandig vitaliteitscoach Mir Mare. Op verschillende locaties werkzaam/ ambulant. Hierna te noemen ‘Mir Mare’

Cliënt: degene aan wie door de vitaliteitscoach Mir Mare advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts, specialist en fysiotherapeut) door wie de cliënt naar de vitaliteitscoach Mir Mare(gewichtsconsulente mental en beweegcoach) is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Mir Mare geeft advies aan de cliënt op de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien Mir Mare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mir Mare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Basis voor behandeling
Mir Mare kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt Mir Mare de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling.Mir Mare behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien Mir Mare dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Mir Mare tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4: Verhindering
Alternatieve formulering: Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig is geannuleerd, is Mir Mare gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5: Tarieven
Cliënt is aan Mir Mare verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website of zoals samen overeengekomen. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Mir Mare gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.De door Mir Mare vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; Mir Mare is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en Mir Mare hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.Het honorarium van Mir Mare is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt is gehouden aan Mir Mare een door Mir Mare een in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Mir Mare zulks verzoekt. Mir  Mare heeft, telkens wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan Mir Mare heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Mir Mare via bankoverschrijving of contant te geschieden voorafgaande van het desbetreffende arrangement of strippenkaart. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Mir Mare.Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan Mir Mare verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Mir Mare bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de vitaliteitscoach uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Artikel 7: Gegevens en informatie
Mir Mare is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door Mir Mare verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Mir Mare gewenst, heeft verstrekt aan Mir Mare. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. Mir Mare heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.  Cliënt is gehouden Mir Mare onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Mir Mare verstrekte gegevens en informatie. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
Mir Mare behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van Mir Mare anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan Mir Mare.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Mir Mare heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies van Mir Mare is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de vitaliteitscoach ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van Mir Mare verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de vitaliteitscoach.Het volgen van de trainingsondersteuning gebruik maken van faciliteiten, het volgen van groepslessen binnen- en buitentrainingen of een personal training bij Mir Mare op het genoemde adres of elders op locatie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.Mir Mare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de cliënt. De cliënt is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cliënt Mir Mare vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden.Mir Mare is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van Mir Mare (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon. Mir Mare is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart Mir Mare tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart Mir Mare in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de Mir Mare onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.Mir Mare is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan Mir Mare op welke locatie dan ook. Mir Mare is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken en tijdens personal- en buitentrainingen. Mir Mare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van cliënt. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 11: Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Mir Mare aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de cliënt en Mir Mare, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Mir Mare is gevestigd. Door het aangaan van de overeenkomst, inhoudende een arrangement, strippenkaart groepstraining en maatwerkarrangement,  verklaart cliënt de algemene voorwaarden van Mir Mare te accepteren.